Słowo

τουτοις

(1 - 19) z 19

znaleziono łącznie 95 razy w 92 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 19 razy w 19 wersetach, w Septuagincie 76 razy w 73 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady