Słowo

τραπεζης

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 23 razy w 22 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 16 razy w 16 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady