Słowo

τριακοντα

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 162 razy w 150 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 151 razy w 139 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady