Słowo

τρισιν

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 27 razy w 26 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 21 razy w 20 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady