Słowo

τριτη

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 52 razy w 49 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 34 razy w 31 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady