Słowo

τριχας

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 10 razy w 9 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 7 razy w 7 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady