Słowo

τριων

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 51 razy w 47 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 41 razy w 37 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady