Słowo

τυφλον

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 13 razy w 12 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 6 razy w 5 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady