Słowo

τυφλος

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 19 razy w 19 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 3 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady