Słowo

υιε

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 154 razy w 94 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 144 razy w 84 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady