Słowo

υιοι

(1 - 20) z 30

znaleziono łącznie 1252 razy w 932 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 33 razy w 30 wersetach, w Septuagincie 1219 razy w 902 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady