Słowo

υιους

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 353 razy w 330 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 339 razy w 316 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady