Słowo

υιω

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 114 razy w 108 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 97 razy w 91 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady