Słowo

υπαρχοντα

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 36 razy w 36 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 28 razy w 28 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady