Słowo

υπνου

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 11 razy w 11 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 7 razy w 7 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady