Słowo

υπνω

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 14 razy w 14 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 12 razy w 12 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady