Słowo

φαρες

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 24 razy w 19 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 21 razy w 17 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady