Słowo

φησιν

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 52 razy w 47 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 38 razy w 33 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady