Słowo

φοβος

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 65 razy w 56 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 53 razy w 45 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady