Słowo

φοβου

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 80 razy w 78 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 58 razy w 56 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady