Słowo

φοινικες

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 16 razy w 16 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1 raz w 1 wersecie, w Septuagincie 15 razy w 15 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady