Słowo

φυλαις

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 24 razy w 24 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1 raz w 1 wersecie, w Septuagincie 23 razy w 23 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady