Słowo

φυλακας

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 39 razy w 33 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 34 razy w 28 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady