Słowo

φυλακη

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 38 razy w 36 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 19 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 19 razy w 19 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady