Słowo

φυλακην

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 34 razy w 34 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 18 razy w 18 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady