Słowo

φυλαξαι

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 26 razy w 24 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 24 razy w 22 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady