Słowo

φυλας

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 32 razy w 30 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 30 razy w 28 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady