Słowo

φυλασσων

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 24 razy w 22 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 22 razy w 20 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady