Słowo

φωτος

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 27 razy w 27 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 16 razy w 16 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady