Słowo

χαραν

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 20 razy w 20 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 6 razy w 6 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady