Słowo

χαρας

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 29 razy w 29 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 6 razy w 6 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady