Słowo

χαριν

(1 - 20) z 51

znaleziono łącznie 111 razy w 109 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 52 razy w 51 wersetach, w Septuagincie 59 razy w 58 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady