Słowo

χειρες

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 72 razy w 64 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 70 razy w 62 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady