Słowo

χειρι

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 336 razy w 317 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 316 razy w 297 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady