Słowo

χειρος

(1 - 20) z 25

znaleziono łącznie 304 razy w 273 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 25 razy w 25 wersetach, w Septuagincie 279 razy w 248 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady