Słowo

χηρα

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 29 razy w 29 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 19 razy w 19 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady