Słowo

χιων

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 11 razy w 11 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady