Słowo

χουν

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 34 razy w 33 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 32 razy w 31 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady