Słowo

χρονον

(1 - 20) z 28

znaleziono łącznie 63 razy w 60 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 28 razy w 28 wersetach, w Septuagincie 35 razy w 32 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady