Słowo

χωραν

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 42 razy w 40 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 29 razy w 27 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady