Słowo

ψυχης

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 102 razy w 100 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 88 razy w 86 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady