Słowo

ωκοδομησεν

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 104 razy w 99 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 98 razy w 93 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady