Słowo

ωσει

(1 - 20) z 34

znaleziono łącznie 205 razy w 181 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 34 razy w 34 wersetach, w Septuagincie 171 razy w 147 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady