Słowo

ωσιν

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 73 razy w 67 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 55 razy w 52 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady