Słowo

ωστε

(1 - 20) z 83

znaleziono łącznie 202 razy w 192 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 83 razy w 83 wersetach, w Septuagincie 119 razy w 109 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady